Логото на сайта

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, ОБРАБОТВАНИ ОТ „ОРБИКО БЪЛГАРИЯ“ ЕООД ПРИ ПОДБОР НА СЛУЖИТЕЛИ

 

Настоящото уведомление има за цел да информира субектите относно начина, по който обработваме личните данни на кандидати за работа и участници в подбор на персонал („Вие“, „Вас“).

 

КОИ СМЕ НИЕ?

Администратор на лични данни е „ОРБИКО БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, с ЕИК 131012382, (,,Дружеството“, „Ние“), със седалище и адрес а управление: гр. София, ул. „Челопешко шосе“ № 24

Контактите на Длъжностното ни лице по защита на данните са:

Длъжностно лице по защита на личните данни: Йордан Атанасов Чолаков

Email: privacy.orbicobg@orbico.com

 

ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО ОБРАБОТВАМЕ

Дружеството може да обработва някои или всички от следните категории лични данни на лица, които участват в процедура по подбор на работници и служители, а именно:

Данни, с които да Ви идентифицираме/регистрационен профил Имена; дата на раждане или ЕГН, място на раждане; регистрационен профил
Данни за контакт с Вас Настоящ или постоянен адрес; email; телефон
Данни относно Вашето образование и квалификации Автобиография/ CV; информация, съдържаща се в CV, като например удостоверяващи завършено образование, професионална квалификация, правоспособност и допълнителни специализации; информация за езиците, които владеете, както и за степента, в която ги владеете; информация за Вашите умения и квалификации (компютърни умения, технически умения, допълнителни квалификации, сертификати и курсове), когато и доколкото такава информация  е предоставена.
Данни относно Вашия професионален опит Досегашен трудов опит (вкл. информация за наименование на работодател, месторабота, длъжност); и информация за характера и обхвата на работата, изпълнявана при предишни работодатели, когато и доколкото такава информация е била предоставена.
Друга информация, включена по Ваша преценка в кандидатурата Ви Информация за препоръки; семейно положение, снимка; други данни, които сте включили в кандидатурата си по Ваша преценка, когато и доколкото такава информация е била предоставена.
Друго История на кандидатстването по определени позиции и работодатели

Информация, която да не включвате в кандидатурата си

 

В случай че не желаете да обработваме някои от данните, посочени по-горе, молим да не ги включвате в кандидатурата си.

Също така, изрично молим да не включвате в кандидатурата си и да не изпращате към Нас копия на официални документи за самоличност – лична карта, паспорт, свидетелство за управление на МПС, документ за пребиваване, както и всякакъв вид чувствителни данни и информация.

 

ОСНОВАНИЯ ЗА ОБРАБОТКА

Когато кандидатствате при Нас, Ние обработваме посочените по-горе Ваши лични данни, за да разгледаме Вашата кандидатура и да преценим доколко квалификацията и професионалният Ви опит отговарят на изискванията за тази позиция или за други позиции, открити при нас. Разглеждането на кандидатурата Ви за други позиции включва преценка доколко сте подходящ/а за дадена позиция (в т.ч. различна от тази, за която първоначално сте кандидатствали, в случай че е имало такава), разглеждане на кандидатурата Ви и за осъществяване на контакт с Вас в тази връзка.

Основанието за обработка на личните данни, описани по-горе, е предоставено от Вас съгласие, съгласно ЗЗЛД и Регламент 2016/679, дадено към момента на кандидатстването с конкретни действия по маркиране на предвидените полета.

 

ЦЕЛИ НА ОБРАБОТКАТА

Целите на обработката на данни в процеса на подбор са следните:

– За намиране на подходящи кандидати за работа към Дружеството;

– Разрастване и увеличаване дейността и капацитета на Дружеството;

– Осъществяване на подбор на работници и служители, с които да бъдат сключени трудови договори.

 

СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ

Когато сте дали съгласие данните Ви да бъдат обработвани за всички открити при Нас  позиции, ще обработваме данните Ви за срок от 6 месеца от даване на съгласието.

 

ЗАЩИТА И ДОСТЪП ДО ДАННИТЕ

Дружеството е взело правни, технически и организационни мерки за защита на личните данни от случайна загуба и нерегламентиран достъп, употреба, промяна или оповестяване. Налице са политики и процедури, предназначени да предпазят информацията от загуба, злоупотреба и неправомерно разкриване. Дружеството не прехвърля данните, обработвани при подбор извън рамките на ЕС/ЕИП.

До данните имат достъп служителите или ръководителите на дружеството с оглед изпълнение на възложените им функции във връзка с извършвания подбор.

 

ВАШИТЕ ПРАВА

На кандидатите за работа, Дружеството осигурява всички права, предвидени в местното и европейско законодателство, а именно:

– при поискване да получите цялата необходима информация, отнасяща се до обработването на предоставените от Вас данни, вкл. ако е възможно копие;

– да изисквате от Дружеството достъп до, коригиране или заличаване/изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, при наличие на предпоставките за това;

– да направите възражение срещу обработването, както и да подадете жалба до КЗЛД при незаконосъобразно обработване на данните;

– да оттеглите съгласието си по всяко време, без това да доведе до негативни последици за Вас. Оттеглянето на или отказът да дадете съгласието си не се отразява по никакъв начин на участието Ви в подбора на за конкретната позиция, за която кандидатствате;

– да упражните своето право на преносимост.

Всички искания, свързани с личните данни като: информация, достъп, изтриване, оттегляне на съгласие и др. описани по-горе, се оформят в писмен вид, подписват се от Вас и се предават за обработка на Дружеството на електронен адрес: privacy.orbicobg@orbico.com или на адреса на управление на Дружеството. Искането трябва да съдържа информация относно три имена и в случай, че искането е относно конкретни лични данни – те да бъдат конкретизирани, както и точно кое право се упражнява. Възможно е дружеството да предостави незадължителни заявления за упражняване на различните права.

Дружеството отговаря мотивирано на исканията на субектите в 30-дневен срок, като ги изпълнява, ако са налице основания за това, или постановява мотивиран отказ, при наличие на основания за това, като указва и правото на субектите за последващи действия пред надзорните органи.

Исканията ще се считат прекомерни поради своята повторяемост и ще се таксуват (единствено покриване на разходи за обработка), ако се отнасят до статични данни, които не подлежат на промяна в рамките на периода от време между исканията.

Този сайт използва „бисквитки“, за да работи оптимално и да подобри Вашето преживяване.

Вписване

Регистрирайте се

Забравена парола